Thông tin cập nhật

- Thêm hoạt động train X2,rương bạch mãng,lãnh địa.
- Thêm tùy chọn ăn x2 exp khi train.
- Sửa lỗi không nhận quà trong Võ lâm đấu.
Vieauto kính báo!