Thông tin cập nhật
- Thêm boss 2 chuyển .
- Sửa một số lỗi nhỏ.

Vieauto kính báo!