Thông tin cập nhật
- Thêm tùy chọn cho boss Bí Cảnh.
- Thêm tùy chọn cho hoạt động Công Thành.
- Bổ sung nhiệm vụ ngày Chư Tiên Lục Giới.


Vieauto kính báo!