Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

Auto Tây Du Chi Lộ nâng cấp phiên 1.0.0.5

Thông tin cập nhật
- Thêm tính năng [HĐ] - Boss Đơn.
- Thêm tính năng [HĐ] - Boss Ngoài Thành
- Thêm tính năng [HĐ] - Boss Thế Giới
- Thêm tính năng [HĐ] - Hội bàn đào.
- Thêm tính năng [HĐ] - Di tích.
- Thêm tính năng [HĐ] - Lục Nhĩ.
- Thêm tính năng [PB] - Pháp Trận.
- Thêm tính năng [PB] - Hỏa Khí.


Vieauto kính báo!